top of page
Home Desk Laptop

Adatvédelmi tájékoztató

Az Élj harmóniában Jógastúdió (a továbbiakban: Jógastúdió) által működtetett www.eljharmoniaban.hu honlap, a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelés szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatunk minden a honlapon regisztráló és a weboldalt használó személyt (a továbbiakban: Felhasználó)

 

AZ ADATKEZELŐ ELNEVEZÉSE
Élj harmóniában Jógastúdió – Vitai Katalin E. V. 
Székhelye: 1214, Budapest Kossuth Lajos u. 168. I em 4.

Nyilvántartási száma: 42149280

Nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék
Adószáma: 66998398-1-43
Az adatkezelő elérhetőségei:
Levélcím: 1214, Budapest Kossuth Lajos u. 168. I em 4.

Telefonszám: +36 30 343 6429

E-mail cím: eljharmoniaban@gmail.com

AZ ADATKEZELÉS JÓGAALAPJA
Az adatkezelés a Felhasználó önkéntes adatközlésén és a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Felhasználó, az adatkezelési tájékoztató megismerését követően, a jelen dokumentum részét képező adatkezelési nyilatkozatot teszi meg, amikor a Jógastúdió weboldalán megadja a regisztrációs adatait.

A Jógastúdió a személyes adatokat az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően, törvényesen, tisztességesen kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági iránymutatások szerint.
 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a Felhasználóval történő kapcsolattartás. A személyes adatokat a Jógastúdió kizárólag a működéséhez szükséges módon és gyakorisággal kezeli.

A Jógastúdió a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre adott esetben hírlevelet vagy tájékoztatást küld aktuális akciókról, programokról.

A Jógastúdió a fentiekben megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, harmadik fél részére nem adja át.

KEZELT ADATOK KÖRE
A Jógastúdió honlapján való regisztráció során a Felhasználó az alábbi személyes adatait adja meg: név; e-mail cím; telefonszám; számlázási cím.


A FELHASZNÁLÓ ADATAIHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK
A Jógastúdió a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért minden általában elvárhatót megtesz, különös tekintettel:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseire.

A Jógastúdió a megadott személyes adatokhoz a Jógastúdió által feljogosított rendszergazdák, illetve a Jógastúdió munkatársai a Jógastúdió működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. 
Adattovábbításra és egyedi jellegű, nem statisztikai célú adatfeldolgozásra nem kerül sor. 


A Jógastúdió nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, vagy bűncselekmény esetén

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Felhasználó adatait a Jógastúdió fennállása alatt kezeli. A Felhasználó kérése esetén a regisztráció megszüntetésre kerül. A Jógastúdió a személyes adatokat törli, ha a Felhasználó azt kéri. Továbbá törlésre kerülnek az adatok akkor is, ha ezt valamilyen jogszabályi előírás indokolja.

 

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
A Jógastúdió a Felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítja, helyesbíti, törlési igény bejelentését követően törli. A Felhasználó megkeresései esetén a Jógastúdió az Infotv. 14-18. § szerint jár el.
Adatkezelést érintő jogsértés esetén a Felhasználó az illetékes törvényszékhez, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu http://naih.hu
Jelen tájékoztatás szerinti adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-96974/2016

 

Adatkezelési Nyilatkozat

A Felhasználó kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette és önkéntes hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok fentiek szerinti teljes körű kezeléséhez. Felhasználó kijelenti, hogy cselekvőképes, vagy az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat megtételében nem korlátozottan cselekvőképes személy. A fenti körülmények hiányában érvényes regisztrációhoz az alábbiak szükségesek:

Cselekvőképtelen Felhasználó esetén a fenti hozzájáruló nyilatkozatot a Felhasználó helyett törvényes képviselője teszi meg. Korlátozottan cselekvőképes Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatához a Felhasználó törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása szükséges. Vitás esetben az előbbi körülmények teljesülését a Felhasználó köteles bizonyítani. Amennyiben az előbbi körülmények a Felhasználó vonatkozásában a nem teljesülnek, a Jógastúdió honlapján történő regisztráció nem érvényes.

Budapest, 2017. augusztus

Élj harmóniában Jógastúdió

bottom of page